Site creat ❤️ de Bobbynetul

LISTA DE LUCRĂRI


A) Teza de doctorat:
„Angoase şi nevroze culturale”: anul susţinerii - 2007, conducător ştiinţific - prof. univ dr. Nicolae Râmbu, instituţia eliberatoare a diplomei - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, calificativul obţinut - CUM LAUDAE.


B) Cărţi (unic autor)
ARITON-GELAN Cristina, „Angoase şi nevroze culturale”, Editura Universitară, Bucureşti, 2012, 214 p., ISBN 978-606-591-526-8.


C) Caiete de lucrări practice/seminar
GELAN-OLARU Cristina, „Tendințe în arta plastică contemporană. Caiet de seminar”, Editura Ovidius University Press, 2018, 64 p., ISBN 978-973-614-983-2


D) Contribuţii la volume colective:

Coord. GELAN Cristina, Rus-Pîrvan Lelia, Manual pentru educație interculturală, Editura Eikon, București, 2016, 137 p., ISBN 978-606-711-442-3.


GELAN Cristina, „Educaţie şi psihanaliză”, în Noua paradigmă a educaţiei multidimensionale, coord.: Tudor GHIDEANU, volum realizat în cadrul programului „Strategii de promovare a diversităţii” (secţiune de proiect a Asociaţiei Lumen), Editura Lumen, Iaşi, 2003, 9 p. (pp. 149 - 157), ISBN 973-86187-8-9.


E) Articole/studii in extenso publicate în fluxul ştiinţific internaţional principal [reviste cotate sau indexate ISI ThomsonReuters – categoria A-CNCS; ISI Conference Proceedings; reviste B+ - CNCS; alte BDI]


● Articole în reviste cotate ISI cu factor de impact
ARITON-GELAN Cristina, „Media and Discourse Influences” [Mass-media și discursul de influențare], Indian Journal of Applied Research, 2014, vol. IV, Issue: IX, pp. 349 - 351, ISSN 2249-555X, Impact Factor: 2.1652.


● Articole in extenso publicate în volumele unor manifestări științifice indexate ISI:


GELAN Cristina, „Symbolization and Valorisation of the Predetermination of Political Behaviour” [Simbolizarea și valorizarea predeterminării comportamentului politic], Central and Eastern European LUMEN International Conference New Approaches Social and Humanistic Sciences 2015, September 11 - 13, 2015, Chișinău, Republic of Moldova,
publicat în volumul: "LUMEN: Rethinking Social Action. Core Values", Editura Medimond (Editografica), Italia, 2016, 10 p., ISBN: 978-1-910129-06-7; ISBN: 9788875877255, indexat ISI CPCI category Conference Proceedings citation Index - Web of Science, Thomson Reuters, se găseşte la adresa:
http://www.edlearning.it/proceedings/var.htm;


ARITON-GELAN Cristina, „Policies of Preservation and Protection of the Culture and Identity of Immigrants”, [Politici de prezervare și protejare a culturii și identității imigranților], The 21th International Scientific Conference Proceedings “Knowledge based organization”, Sibiu, June 11th – 13th 2015, publicat în volumul conferinţei, Vol. XXI No 2, 2015, pp. 392 – 397, ISSN 1843-6722, indexat ISI CPCI category Conference Proceedings citation Index - Web of Science, Thomson Reuters, se găseşte la adresa: http://www.degruyter.com/view/j/kbo.2015.21.issue-2/issue-files/kbo.2015.21.issue-2.xmlDownload full PDF


ARITON-GELAN Cristina, „Axiological Perspectives of Islamic Religious and Political Thought” [Perspective axiologice în gândirea politică și religioasă islamică], International Lumen Conference 6th edition, Rethinking Social Action. Core Values, April 16 – 19, 2015, Iași, România, publicat în volumul de proceedings al conferintei LUMEN RSACV 2015, la Medimond Monduzzi International Proceedings, Italia, 9 p., ISBN: 978-1-910129-05-0, indexat ISI CPCI category Conference Proceedings citation Index - Web of Science, Thomson Reuters, se găsește la adresa: http://lumenjournals.com/philosophy-and-humanistic-sciences/index.php/2015/07/31/axiological-perspectives-of-islamic-religious-and-political-thought/Download full PDF


ARITON-GELAN Cristina, „Constitution of Reality Through Communication” [Constituirea realității prin comunicare], International Lumen Conference 5th edition, Transdisciplinarity and Communicative Action, 21 - 22 November 2014, Târgovişte, România, Transdisciplinarity and Communicative Action, ISBN: 978-88-7587-713-2, indexat ISI, CPCI category Conference Proceedings citation Index – Web of Science, Thomson Reuters; se găsește la adresa:

https://drive.google.com/open?id=1jJSk5sILi_F1bYa6kFlC0xuHnOATLTwI


GELAN Cristina, „The problem of normativity in the marketing of communication” [Problema normativității în marketingul comunicațional], Conferinţa Internaţională „Knowledge Based Organization”, organizată de Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu, Secţiunea „KBO concepts, theories and tendencies”, Conference Proceeding 4, Editia a XVII-a, 24 - 26 noiembrie 2011, Sibiu, „Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy Publishing House, pp. 655 - 659, ISSN 1843-6722, indexat în ISI CPCI category; https://www.armyacademy.ro/kbo_2011.php


GELAN Cristina, UNGUREANU Gheorghe, “Hydration of sportsmen from weight category sports” [Hidratarea sportivilor conform categoriei de greutate sportivă], Conferinţa
Internaţională „Knowledge Based Organization”, organizată de Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu, Secţiunea „Building-up the future war fighter – military physical training standards”, Conference Proceeding 4, Ediţia a XVII – a, 24 – 26 noiembrie 2011, Sibiu, „Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy Publishing House, pp. 106 – 110, ISSN 1843-6722, indexat în ISI CPCI category; 
https://www.armyacademy.ro/kbo_2011.php


GELAN Cristina, GEORGESCU, Ștefan, „Strategy and performance – axiological coordinated in management of a company” [Strategia și performanța – coordonate axiologice în managementul unei companii], 18th International Economic Conference: „Crises after the crisis. Inquiries from a national, european and global perspective”, Section: „Management – new coordinates and challenges (MNCC)”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, 19 – 20 mai 2011, pp. 162 – 169, ISBN 978-606-12-0139-6, indexat în ISI CPCI category; https://pdfslide.net/documents/international-economic-conference-iecs-2011-crises-18th-international-economic.html

Download full PDF


GELAN Cristina, „The role of self-image in interpersonal communication” [Rolul imaginii de sine în comunicarea interpersonală], Conferinţa Internaţională „Knowledge Based Organization”, organizată de Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu, Secţiunea „Behavioural and Social Sciences: Psychology and Sociology”, Conference Proceeding 4, 26 – 28 noiembrie 2009, Sibiu, „Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy Publishing House, pp. 26 -30, ISBN 1224-5179, indexat în ISI CPCI category;


GELAN Cristina, „Conflict management in organizational culture” [Managementul conflictului în cultura organizațională], Conferinţa Internaţională „Knowledge Based Organization”, organizată de Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu, Secţiunea „Management”, Conference Proceeding 2, 26 – 28 noiembrie 2009, Sibiu, „Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy Publishing House, pp. 78 – 82, ISBN 1224-5179, ISSN 1843-6722, indexat în ISI CPCI category;


● Articole în reviste sau în volumele unor manifestări științifice indexate BDI :

 

GELAN - OLARU Cristina, „Ideology, Symbolism and Representation through Byzantine Art” [Ideologie, simbolism și reprezentare în arta bizantină], Anastasis Review. Research in Medieval Culture and Art, vol. V, No. 1, mai 2018, 16 p., ISSN 2392-9472, indexat BDI: EBSCO, DOAJ, SIS, SCIPIO; se găsește la https://anastasis-review.ro/index.php/cristina-gelan/ ; Download  PDF


GELAN Cristina, „Intercultural Education and Cross-Cultural Sensitivity” [Educația interculturală și senzitivitatea interculturală], 6 th International Conference Redefining community in Intercultural Context, RCIC’17: Intercultural Pedagogy and Migration, June 5 - 6, 2017, Universitatea „Aldo Moro”, Bari, Italia, vol. 6, No. 1/2017, pp. 38 - 44, 2015, ISSN 2285-2689, ISSN-L 2285-2689, indexat BDI: CEEOL, se găseşte la https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1610Download  PDF


GELAN Cristina, „Anamorphosis - a principles of Axiology? Reflections on the interpretation of the artwork” [Anamorfoza – un principiu al axiologiei? Reflecții asupra interpretării operei de artă], 11th International Conference of the SEA - Advances in Science, Innovation and Management, April 27th – 28th, 2017, The Romanian Academy, Iaşi, Romania, publicat în CrossCultural Management Journal, no. 1/2017, pp. 7 - 12, indexat BDI: REPEC, se găseşte la https://ideas.repec.org/a/cmj/journl/y2017i11p7-12.htmlDownload  PDF


ARITON-GELAN Cristina, „Creating Electronic Identity – Fundamental Objective Of E-Government” [Crearea identității electronice – obiectiv fundamental al e-guvernării], International Conference Challenges of the Knowledge Society, May 22 - 23, 2015, Universitatea „Nicolae Titulescu”, București, România, pp. 886 - 893, ISSN 2284-6972, ISSN-L 2068-7796, indexată BDI: EBSCO-CEEAS, DOAJ, Index Copernicus Database and Ulrich`s; Download  PDF


ARITON-GELAN Cristina, „Gradualness of Iconicity in Semiotic Discourse” [Gradualitatea iconicității în discursul semiotic], International Conference Redefining community in Intercultural Context, May 21 - 23, 2015, Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă”, Brașov, România, pp. 49 - 54, 2015, ISSN 2285-2689, ISSN-L 2285-2689, indexat CEEOL, se găsește la https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1610Download  PDF


ARITON-GELAN Cristina, „Ethical Perspectives in the analysis of Persuasion” [Perspective etice în analiza persuasiunii], 1st International Conference SEA – CONF 2015, May 14 – 16, 2015, Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Constanța, România, pp. 276 - 279, ISSN, 2015, 2457-144X, ISSN-L 2457-144X, indexat BDI: PROQUEST SciTech Journals, PROQUEST Engineering Journals, PROQUEST Illustrata: Technology, PROQUEST Technology Journals, PROQUEST Military Collection PROQUEST Advanced Technologies & Aerospace; Download  PDF


ARITON-GELAN Cristina, TASENȚE Tănase, CIACU Nicoleta, „New discursive strategies wihin Political Communication. Case study: Parliamentary Parties in Romania” [Noi strategii discursive în comunicarea politică. Studiu de caz: Partidele Parlamentare din România], Acta Universitatis Danubius. Communicatio, Universitatea Danubius, Editura Universitară Danubius, Galaţi, Vol. 7, nr. 1, 2013, pp. 99 – 116, ISSN 1844-7562, indexată BDI: DOAJ, IndexCopernicus, Ulrich’s, EBSCO, Genamics, Cabell’s Directories;

Download  PDF


ARITON-GELAN Cristina, „Aspects of Sovereignty in East European Countries in the Context of Globalization” [Aspecte ale suveranității în țările Europei de Est în contextul globalizării], GeoPolitica. Revistă de Geografie Politică, GeoPolitică şi GeoStrategie, Anul XI, nr. 49 - 50 (1/2013), editată de Asociaţia de Geopolitică „Ion Conea”, Editura TOP FORM, Bucureşti, 2013, pp. 52 – 58, ISSN 1583-543X, indexată BDI: IndexCopernicus; https://www.geopolitic.ro/?p=364


ARITON-GELAN Cristina, „Political Discourse and Ideology Promoting” [Discurs politic și promovarea ideologiei], Revista de Comunicare şi Marketing, Editura Fundaţiei „Andrei Şaguna”, Constanţa, nr. 6/martie 2013, pp. 61 – 78, ISSN 2069-0304, indexată BDI: EBSCO, CEEOL, RePec, IndexCopernicus; https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=244654


ARITON-GELAN Cristina, TASENȚE Tănase, „Mass-media and the management of political crisis during the election of 2009” [Mass-media și managementul crizei politice în perioada campaniei electorale din 2009], Revista de Comunicare şi Marketing, Editura Fundaţiei „Andrei Şaguna”, Constanţa, nr. 5/octombrie 2012, pp. 53 – 66, ISSN 2069-0304, indexată BDI: EBSCO, CEEOL, RePec, IndexCopernicus;


GELAN Cristina, “Axiological landmarks in online communication” [Aspecte axiologice în comunicarea online], Revista de Comunicare şi Marketing, Editura Fundaţiei „Andrei Şaguna”, Constanţa, nr. 4/martie 2012, pp. 57 – 65, ISSN 2069-0304, indexată BDI: EBSCO, CEEOL, RePec, IndexCopernicus;


PREDESCU Elena, GELAN Cristina, „Discours et langage journalistiques” [Discurs și limbaj jurnalistic], The Annals of „Valahia” University of Târgovişte, Letters Section, years 9, no. 1 (9), Valahia University Press, 2011, 5p., ISSN 2066-6373, ISSN electronic 2068-6372, indexată B+ & BDI: IndexCopernicus;


SECELEANU Andra, PREDESCU Elena, GELAN Cristina, „Cultural diversity and minorities’s dynamics in the local and central press” [Diversitate culturală și dinamica minorităților reflectate în presa locală și centrală], Educaţia Plus. Journal Plus Education, A Biannual International Journal, vol. VI, No. 2, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad, December, 2010, pp. 219 - 229, ISSN 1842-077X print, E-ISSN 2068-1151 online, indexată B+ & BDI: Ulrich’s, IndexCopernicus, DOAJ, EBSCO;


GELAN Cristina, „Information pearmeability - essential to structure the communicative act” [Permeabilitatea informațională – structură esențială a actului comunicativ], Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, Seria Ştiinţele Educaţiei, Nr 1A/2010, pp. 238 – 241, ISSN 1841-6586, indexată B+ & BDI: CEEOL, EBSCO, IndexCopernicus, Ulrich Periodicals Directory;


GELAN Cristina, PREDESCU Elena, „Mythologie politique du Moyen-Age: le pouvoir royal est d’essence divine” [Mitologia politică a Evului Mediu: puterea regală este de esență divină], The Annals of „Valahia” University of Târgovişte, Letters Section, years 8, no. 1 (8), Valahia University Press, 2010, 9p., ISSN 2066-6373, ISSN electronic 2068-6372, indexată B+ & BDI: IndexCopernicus;


GELAN Cristina, „Le rôle de la communication médiatique dans la formation des attitudes sociales” [Rolul comunicării mediatice în formarea atitudinilor sociale], Revista de Comunicare şi Marketing, Editura Fundaţiei „Andrei Şaguna”, Constanţa, nr. 1/septembrie 2010, pp. 47 – 54, ISSN 2069-0304, indexată BDI: EBSCO.


● Articole publicate în rezumat în reviste și volumele unor manifestări științifice, cu ISBN sau ISSN:


GELAN Cristina, „Cultural Omnivorism and Univorism. Axiological Landmarks for a Cultural Sociology” [Omnivorism și univorism cultural. Perspective axiologice asupra unei sociologii culturale], 3rd International Conference SEA-CONF 2017, May 18 - 20, “Mircea cel Bătrân” Naval Academy Constanța, Romania, Book of Abstracts, ISSN 2457-144X, ISSN-L 2457-144X;


GELAN Cristina, „Rhetorical topos in the Ovid's epistles from exile: Tristia - Book II” [Topos retoric în epistolele de exil ale lui Ovidiu: Tristele - Cartea II], 3rd International Conference SEA-CONF 2017, May 18 - 20, “Mircea cel Bătrân” Naval Academy Constanța, Romania, Book of Abstracts, ISSN 2457-144X, ISSN-L 2457-144X;


GELAN Cristina, „Brancusi is ours or mine? Publicity and manipulation in contemporary public space” [Brâncuși este al nostru sau al meu? Publicitate și manipulare în spațiul public contemporan], International Conference - Multidimensional Education & Professional Development. Ethical Values / MEPDEV 2nd: 2016 , Central & Eastern European LUMEN, November 17 - 19, 2016, Târgovişte, Romania, 10 p., Book of Abstracts, ISBN 978-973-166-429-3;


ARITON-GELAN Cristina, „Ethical Perspectives in the analysis of Persuasion” [Perspective etice în analiza persuasiunii], 1st International Conference SEA – CONF 2015, Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Constanța, România, May 14 – 16, 2015, SEA – CONF 2015. 1st International Conference. Book of Abstracts, ISSN 2457-144X, ISSN-L 2457-144X;


F) Publicaţii in extenso apărute în volume ale conferinţelor internaţionale de specialitate:


GELAN Cristina, „Romanian Art Society - A Landmark of the Autochthonous Aesthetics in 1918” [Societatea Arta Română – un reper al esteticii autohtone la 1918], International Conference Redefining community in Intercultural Context: Nation Branding, Identity and Security, May 17 - 19, 2018, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazu”, București, România, vol. 7, No. 1/2018, pp. 25 - 30, ISSN 2285-2689, ISSN-L 2285-2689;


GELAN Cristina, „Axiological principles in the new global space” [Principii axiologice în noul spațiu global], International Conference - Rethinking Global Space, Culture and Change in Organizations (NORD), December 3rd – 4th, 2016, Sibiu (Organizers: Transilvania University of Braşov, „Lucian Blaga” University of Sibiu, Romanian Foundation for Business Imtelligence) Romania, pp. 55 – 60, ISBN: 978-606-775-454-4, se găseşte on-line la adresa: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=6021;


GELAN Cristina, „Post-Communist Central and Eastern Europe - Strategies for a Sustainable Development Policy” [Europa centrală și de est postcomunistă – strategii pentru o politică a dezvoltării durabile], International Research Conference UN: Historical Traditions and Contemporary Law, October 2 - 3, 2015, Blagoevgrad, Bulgaria, pp. 79 - 83, ISBN: 978-954-00-0058-9;


ARITON-GELAN Cristina, „Virtual Culture - a New Type of Social Anthropology”, NORD2 "COLLABORATION IN COMPLEX SYSTEMS" - Fusion between Arts, Theology, Engineering, Management & Social Sciences, Sibiu, June 5th – 6th 2015, pp. 7 – 11, ISBN 978-606-624-981-2, se găseşte la adresa: http://seaopenresearch.eu/testi/;


ARITON-GELAN Cristina, „Consistency – a Premise of Persuasion Process” [Consistența – premise a procesului persuasiunii], International Conference on Social Sciences and Humanities (ICSSH’15), May 5 – 6, International Centre of Economics, Humanities and Management, Bali, Indonesia, pp. 16 – 18, 2015, ISBN 978-93-84422-17-2;


ARITON-GELAN Cristina, „Library – A New Public Space” [Biblioteca – un nou spațiu public], The 6th International Conference on Information Science and Information Literacy, April 21 – 23, 2015, Sibiu, România, 8p., 2015, ISSN: L 2247- 0255;


GELAN Cristina, GEORGESCU Ștefan, „Mass-media and the Management of Political Crisis During the Election” [Mass-media și managementul crizei politice în perioada campaniilor electorale], International Conference Advanced Research in Scientific Areas, Secţiunea Psychology, Sociology, Pedagogy and Social Science, Proceedings in ARSA, Rhomson Ltd, 2 – 6 decembrie 2012, Editura Institutului Universitatii din Zilina, Slovacia, pp. 806 – 811, 2012, ISBN 978-80-554-0606-0, ISSN 1338-9831;


GELAN Cristina, DAMASCHIN Ioan, VASILIU Alina, TASENȚE Tănase, „Virtual Library in Romania” [Biblioteca virtuală în România], International Conference, The 6th Shanghai International Library Forum (SILF 2012), 17 – 19 iulie 2012 Shanghai, China, pp. 239 – 253, 2012, ISBN 978-7-5439-5470-0;


PREDESCU Elena, GELAN Cristina, SANDU Mihaela, SECELEANU Andra, „The Society of Information: Library and Education” [Societatea informației: biblioteca și educația], International Conference The 6th Shanghai International Library Forum (SILF 2012), 17 – 19 iulie 2012 Shanghai, China, p. 433 – 442, 2012, ISBN 978-7-5439-5470-0;


GELAN Cristina, „Nationalism in Disguise – from Mysticism to Utopia” [Naționalismul deghizat – de la mysticism la utopie], International Symposium "The Demonical Nature of the Power. Philosophical Perspectives on Political Utopias", Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea Al. I. Cuza, Iasi, 25 noiembrie 2011, publicat în volumul conferinţei Demonia puterii: perspective filosofice asupra utopiilor politice, Editura Universităţii "Al.I. Cuza", Iaşi, pp. 71 – 85, 2012, ISBN 978-973-703-726-8;


GEORGESCU Ștefan, GELAN Cristina, „Performances measurement in teaching process” [Măsurarea performanțelor în procesul educațional], 6th International Conference on Interdisciplinarity in Education ICIE’11, 14 – 16 aprilie 2011, Universitatea din Karabük, Turcia, pp. 180 – 187, 2011, ISBN 978-960-9556-00-2, ISSN 1790-661X;


GELAN Cristina, GEORGESCU Ștefan, „Corporate ideology – axiological foundation a company strategy” [Ideologia corporatistă – fundamente axiologice ale strategiei unei companii], International Conference „Educaţie şi creativitate pentru o societate bazată pe cunoaştere”, Ediţia a 4-a, Secţiunea Psihologie, Universitatea „Titu Maiorescu”, 29 – 30 octombrie 2010, Bucureşti, Editura Universităţii „Titu Maiorescu”, pp. 130 – 136, 2010, ISBN 978-606-8002-48-4;


GEORGESCU Ștefan, GELAN Cristina, „Promoting romanian maritime interests in actual geopolitical context” [Promovarea intereselor maritime românești în contextual geopolitic actual], International Conference „Educaţie şi creativitate pentru o societate bazată pe cunoaştere”, Ediţia a 4-a, Secţiunea Ştiinţe Economice, Universitatea „Titu Maiorescu”, 29 – 30 octombrie 2010, Bucureşti, Editura Universităţii „Titu Maiorescu”, 7p., 2010, ISBN 978-606-8002-46-0;


GELAN Cristina, „Ethnic animosity and racism – bourbonian lynching vs popular lynching” [Animozități entice și rasism – linșaj bourbonian vs linșaj popular], Simpozionul Internaţional „Ştiinţele socio-umane: între teorie şi practică”, organizat de U.S.A.M.V.B. Timişoara, Secţiunea „Identity, alterity and multiculturalism”, 14 – 15 mai 2010, Cambridge Scholars Publishing, pp. 321 – 330, 2010, ISBN (10): 1-4438-2405-4, ISBN (13): 978-1-4438-2405-7;


GELAN Cristina, „The role of the semiotic manipulation in forming mental representations” [Rolul manipulării semiotice în formarea reprezentărilor mentale], Colocviu internaţional „From the National Pantheon to the European Pantheon: Identity Discourses and Cultural Diversity”, organizat de Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti în colaborare cu Université de Bretagne Sud, Lorient, France şi Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova, 29 – 31 mai 2008, publicat in Buletinul Universităţii Petrol-Gaze, Seria Filologie, vol. LX, nr 2A/2008, pp. 257 – 264, 2008, ISSN: 1224-2020;


GELAN Cristina, „Ideologia – funcţie de comunicare în cultură”, Conferinţa Internaţională NAV-MAR-EDU, „135 de Ani de Învăţământ de Marină”, organizată de Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanţa, 15 – 17 noiembrie 2007, Editura Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, pp. 129 – 137, 2007, ISBN 978-973-8303-84-3, ISBN 978-973-8303-96-6;


GELAN Cristina, „The problem of founding scientific knowledge: presuppositions and consequences” [Problema fundamentării cunoașterii științifice: presupoziții și consecințe], Conferinţa Internaţională „Organizaţia bazată pe cunoaştere”, organizată de Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, 11 – 14 iunie 2007, Secţiunea Ştiinţe Socio-Umane şi Ştiinţe ale Educaţiei, pp. 43 – 51, 2007, ISBN 978-973-7809-71-1;


GELAN Cristina, „Procesul morţii şi al renaşterii ca temei al cunoaşterii”, Conferinţa Internaţională „Ştefan Lupaşcu 2000” , 16 -17 octombrie 2000, in volumul omagial: „Ştefan Lupaşcu. Un gânditor pentru mileniul trei, vol. 2, Editura Ştefan Lupaşcu, Iaşi, pp. 348 – 350, 2001, ISSN 1454-4695.


G) Alte lucrări și contribuții:


ARITON-GELAN Cristina, „Virtual Culture - A New Type Of Social-Anthropology” [Cultura virtualului – un nou tip de socio-antropologie], The 2nd NORD International Conference Collaboration in Complex Systems - Fusion between Arts, Theology, Engineering, Management & Social Sciences, June 5 - 6, 2015, The Romanian Foun dation for Business Intelligence & Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, România, pp. 7 – 11, http://seaopenresearch.eu/, Proceedings, Volumul conferinței este propus spre indexare ISI;


GELAN Cristina, „Politica expansionistă a Rusiei pentru menţinerea poziţiei strategice la Marea Neagră şi Marea Baltică – de la Petru I la Ecaterina a II-a”, în GeoPolitica. Revistă de Geografie Politică, GeoPolitică şi GeoStrategie, Anul VIII, nr. 41 - 42 (3/2011), editată de Asociaţia de Geopolitică „Ion Conea”, Editura TOP FORM, Bucureşti, 2011, pp. 259 – 267, ISSN 1583-543X, indexată C;


GELAN Cristina, „Comunitatea evreiască în spaţiul carpato-danubiano-pontic”, în GeoPolitica. Revistă de Geografie Politică, GeoPolitică şi GeoStrategie, Anul VIII, nr. 39 (1/2011), editată de Asociaţia de Geopolitică „Ion Conea”, Editura TOP FORM, Bucureşti, 2011, pp. 151 – 159, ISSN 1583-543X, indexată C;


GELAN Cristina, „Imagologie, reprezentare şi promovarea ideologiei”, Zilele Academice Ieşene, Ediţia XXVI, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Iaşi ,15 – 17 septembrie 2011, publicata in volumul colectiv Idei şi valori perene în ştiinţele soci-umane, tom XVI, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2011, pp. 55 – 67, ISBN 978-973-109-299-7;


GELAN Cristina, „Consciousness and Spirituality” [Conștiință și spiritualitate], Sesiunea Ştiinţifică de Toamnă „Ştiinţă, Religie şi Societate”, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, Dorna Arini, Suceava, 23 – 24 septembrie 2011, Editura Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Bucureşti, 2011, pp. 233 – 242, ISSN 2068-4096;


GEORGESCU Ștefan, GELAN Cristina, „Elaborarea deciziei în condiţii de risc şi incertitudine”, Simpozionul naţional „Din trecutul Forţelor Navale Române – valori istorice şi perspective europene”, 26 noiembrie 2010, publicat în volumul de studii colectiv „Forţele Navale Române – 150 de ani de tradiţie”, Editura Muzeului Marinei Române, Constanţa, 2010, pp. 429 – 438, ISBN 978-973-88973-7-3;


GELAN Cristina, „Nature as Experienced - a Theological Phenomenology” [Natura ca experiere – o fenomenologie teologică], Sesiunea Ştiinţifică de primăvară „Omul şi natura”, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, Neptun-Comorova, 21 – 22 mai 2010, Editura Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Bucureşti, 2010, pp. 158 – 163, ISSN 2068-4096;


GELAN Cristina, „Aspecte ale alienării în context postmodern”, Simpozionul naţional „Forme ale alienării culturale în epoca globalizării”, organizat în cadrul proiectului CNCSIS „Maladiiile axiologice ale culturii europene”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 10 – 11 decembrie 2010, pp. 245 – 255, ISBN 978-973-703-655-3;


GELAN Cristina, „The geostrategical value of a region – ethnopsychological dimensions: The case of Ukraine” [Valoarea geostrategică a unei regiuni – dimensiuni etnopsihologice: cazul Ucrainei], în GeoPolitica. Revistă de Geografie Politică, GeoPolitică şi GeoStrategie, Anul VIII, nr. 38 (4/2010) Editura TOP FORM, Bucureşti, 2010, pp. 180 – 184, ISSN 1583-543X, indexată C;


GELAN Cristina, GEORGESCU Ștefan, „Supplies, funding and outsourcing services” [Servicii de finanțare și de aprovizionare a bunurilor], Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională: „Managementul Resurselor de apărare în secolul XXI”, organizată de
Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, 2 - 3 Decembrie 2010, Braşov, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2010, pp. 291 – 298, ISSN 2069 – 3222;


GELAN Cristina, „Simptomatologie în cultură – de la angoasă la etică”, Simpozionul naţional Filosoful – „medic” al culturii, organizat de Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „A. I. Cuza” din Iaşi, 30 octombrie 2009, în volumul „Filosoful – medic al culturii”, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2011, pp. 59 – 79, ISBN 978-973-703-632-2;


GELAN Cristina, „I. P. Culianu şi problematica gnosticismului”, Zilele Academice Ieşene, Ediţia XXIV, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Iaşi ,16 – 18 septembrie 2009, în volumul „Idei şi valori perene în ştiinţele socio-umane. Studii şi cercetări”, Tomul XIV, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2009, pp. 275 – 282, ISBN 978-973-109-170-9;


GELAN Cristina, „Societatea suprasolicitată comunicativ”, Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională Stabilitate şi securitate regională, Secţiunea Comunicare Publică, Interculturală şi de Influenţare, Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”, 9 - 10 aprilie 2009, Editura Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”, Bucureşti 2009, pp. 52 - 58, ISBN 978-973-663-722-3;


GELAN Cristina, „Legitimarea mediatică – cucerirea opiniei publice”, Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională Stabilitate şi securitate regională, Secţiunea Comunicare Publică, Interculturală şi de Influenţare, Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”, 9 - 10 aprilie 2009, Editura Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”, Bucureşti, 2009, pp. 75 – 78, ISBN 978-973-663-722-3;


GELAN Cristina, „«Sensus communis» între ideologie şi socializare”, Zilele Academice Ieşene, Ediţia XXIII, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Iaşi, 23 – 24 septembrie 2008, in Symposion. Revistă de Ştiinţe Socio-Umane, Tomul VI, Nr 2 (12), 2008, pp. 294 – 300, ISSN 1584 -174X;


GELAN Cristina, „Aspecte ale conduitei sociale”, Conferinţa Naţională cu Participare Internaţională „Delincvenţa juvenilă, resurse sociale, psihologice şi juridice de reducere şi prevenire a devianţei”, Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa, 15 - 16 mai 2008, Editura Fundaţiei „Andrei Şaguna”, pp. 244 – 251, ISBN 1844-7473;


GELAN Cristina, „Rolul constructelor mentale în comunicarea interculturală”, Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională Securitate şi apărare în Uniunea Europeană, 17 - 18 aprilie 2008, Editura Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”, Bucureşti, 2008, pp. 394 – 401, ISSN 1844-3095;


GELAN Cristina, „Sustainable Development from an ethics perspective” [Perspective etice cu privire la dezvoltarea durabilă], Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, Seria Ştiinţe Socio-Umane şi Juridice, Nr 2/2008, 8 p., ISSN 1224-2020, indexată B;


GELAN Cristina, „Sensuri filosofice ale ideii de fanatism”, în Symposion. Revistă de Ştiinţe Socio-Umane, Tomul V, Nr. 1 (9), Institutul de Ştiinţe Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Iaşi, iulie 2007, pp. 226 – 232, ISSN 1584 – 174X;


GELAN Cristina, „J. C. Friedrich von Schiller. Aesthetics and Politics” [J. C. Friedrich von Schiller. Estetică și politică], în Cultura. Revistă internaţională de filosofia culturii şi axiologie, Nr 5, Editura Fundaţiei AXIS, Iaşi, 2006, pp. 73 – 79, , indexată B;


GELAN Cristina, „Adolf Hitler or an idiology delirium” [Adolf Hitler sau delirul ideologiei], în Cultura. Revistă internaţională de filosofia culturii şi axiologie, Editura Fundaţiei AXIS, Iaşi, nr. 4 / 2005, pp, 184 – 194, ISSN 1584 – 1056;


GELAN Cristina, „Problema răului la Imm. Kant. Exerciţiu axiologic”, Seminarul Internaţional „Immanuel Kant”, 19 noiembrie 2004, Iaşi, in Revista ştiinţifică Cultura. Revistă internaţională de filosofia culturii şi antropologie culturală, Editura Fundaţiei AXIS, Iaşi, nr. 2 / 2004, pp. 143 – 151, ISSN 1584-1049;


GELAN Cristina, „Despre utopie. Limite ale gândirii utopice”, în Cultura. Revistă internaţională de filosofia culturii şi antropologie culturală, Editura Fundaţiei AXIS, Iaşi, nr. 2 / 2004, pp. 135 – 144, ISSN 1584 – 1054;


GELAN Cristina, „Conştiinţa programată – substitut al realităţii”, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice consacrată Zilelor Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, 24 – 25 octombrie 2003, in Cultura. Revistă Internaţională de Filosofia Culturii şi Axiologie, Nr 1/2004, Editura Fundaţiei Axis, pp. 125 – 131, ISSN 1584 – 1049;


GELAN Cristina, „Etică şi moralitate versus totalitate şi infinit – o concepţie a lui E. Lévinas asupra moralităţii”, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „A. I. Cuza” din Iaşi, Secţiunea Filosofie, 2002, pp. 279 – 282, ISSN 1221-8413;


GELAN Cristina, „Procesul morţii şi al renaşterii ca temei al cunoaşterii”, Conferinţa Internaţională „Ştefan Lupaşcu 2000” , 16 -17 octombrie 2000, Iași, Romania, in volumul omagial: „Ştefan Lupaşcu. Un gânditor pentru mileniul trei, vol. 2, Editura Ştefan Lupaşcu, Iaşi, 2001, pp. 348 - 350, ISSN 1454-4695;


GELAN Cristina, „O nouă perspectivă asupra cunoaşterii – Ştefan Lupaşcu”, Simpozionul Ştiinţific Studenţesc organizat de Colegiul Invizibil Moldova, pe tema: „Perspective antropologice în spaţiul românesc la confluenţa mileniilor”, 19 - 21 octombrie 2000, 6p., ISSN 1454-4695.

 

  H )  Informații  despre proiectele de cercetare-dezvoltare

 

Nr. Crt.

Programul/Proiectul

Funcţia

Perioada (de la... până la...)

1.

Proiectul Publius Ovidius Naso (43 a.Ch. – 17 p.Ch.) la Pontul Euxin - Bimilenar”, finanțat de Primăria Municipiului Constanța prin programul proiecte culturale 2017 - Bimilenar Ovidius.

• Coordonator program proiect

- organizator al expoziției „Publius Ovidius Naso (43 a.Ch. – 17 p.Ch.) la Pontul Euxin - Bimilenar”, itinerată la Mangalia și Constanța)

 

• Documentarea, elaborarea și

depunerea proiectului

august – noiembrie 2017

 

decembrie 2016 – aprilie 2017

2.

Proiectul „Bimilenar Publius Ovidius Naso (43 a.Ch. – 17 p.Ch.) - drumul exilului, implemetat în parteneriat cu Institutul Cultural Român și realizat cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Constanța și a Fundației Fildas Art, prin programul „Catena pentru artă”.

• Asistent manager

- organizator al expoziției Bimilenar Publius Ovidius Naso (43 a.Ch. – 17 p.Ch.) - drumul exilului, itinerată la Sulmona, Roma, Brindisi, Corint, Nessebar, Balcic

 

• Documentarea și elaborarea

proiectului

 

mai - iulie 2017

 

 

 

 

octombrie 2016 – februarie 2017

3.

Proiectul „Da’De Ce (nu) îmi iubesc țara?, finanțat de Administrația Fondului Cultural Național și implementat la nivel național, de Muzeul de Artă Constanța în parteneriat cu Asociația Da’DeCe din Bucureşti (promotorul de proiect), Muzeul Naţional de Artă Contemporană din Bucureşti şi Muzeul de Artă din Cluj.

• Coordonator al proiectului la Constanța, din partea Muzeului de Artă Constanța (partener în proiect)

- organizator al expoziției instalație organizată la Muzeul de Artă Constanța

februarie – mai 2017

4.

Proiectul „Îmi place/ Nu-mi place... prin artă”, finanțat de Administrația Fondului Cultural Național și implementat la nivel național, de Muzeul de Artă Constanța în parteneriat cu Asociația Da’DeCe din Bucureşti (promotorul de proiect), Muzeul Naţional de Artă Contemporană din Bucureşti şi Muzeul de Artă din Cluj.

• Coordonator al proiectului la Constanța, din partea Muzeului de Artă Constanța (partener în proiect)

- organizator al expoziției instalație organizată la Muzeul de Artă Constanța

septembrie -

noiembrie 2016

 

5.

Proiectul „Centrul pentru Educaţie Interculturală Constanţa (C.P.E.I.C.)”, finanțat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României, în cadrul Programului PA17/RO13 “Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european”.

Beneficiarul proiectului: Muzeul de Artă Constanţa, în parteneriat cu Centrul Naţional Naval pentru Studii şi Iniţiativă în Educaţie, Sport şi Tradiţii (C.N.N.S.I.E.S.T.), Constanța și International Organization for Democracy and Human Rights – IODHR, Oslo – Norvegia.

 

• Asistent manager, din partea Centrului Naval Naţional pentru Studii şi Iniţiativă în Educaţie, Sport şi Tradiţii Constanţa (partener)

 

• Expert intercultural, din partea Muzeului de Artă Constanţa (promotor proiect)

 

• Participare la elaborarea

Proiectului, din partea Centrului Naval Naţional pentru Studii şi Iniţiativă în Educaţie, Sport şi Tradiţii Constanţa (partener)

 

mai 2015 – aprilie 2016

 

 

 

 

mai 2015 – aprilie 2016

 

 

martie – iunie 2014

6.

Proiectul University Collaboration Network at the Black Sea — UNIVER-SEA.NET, finanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operaţional Transnaţional Bazinul Mării Negre 2007 - 2013, autoritatea de management fiind Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Beneficiarul proiectului: Universitatea 'Andrei Şaguna' din Constanţa, în parteneriat cu Universitatea Aydin din Istanbul (Turcia), Universitatea Karabük (Turcia), Universitatea Internaţională a Mării Negre, Tbilisi (Georgia) şi Academia de Administraţie Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, Chişinău (Moldova).

• Coordonator workshop studenţi implicaţi în proiect, din partea Universităţii „Andrei Şaguna” Constanţa

(promotorul de proiect)

 

• participat la cel de-al doilea workshop al proiectului, care s-a desfăşurat în Turcia, la Universitatea din Karabük (am conceput un Curriculum inovativ comun pentru universităţile de la Marea Neagră)

 

12 - 15

noiembrie 2013

 

 

 

4 - 26

octombrie 2014

7.

Proiectul „EJO România”, în cadrul Programului HERTA, din Programul de cercetare SCOPES (conectare la European Journalism Observatory)

• Editor web al EJO, din partea Universităţii „Andrei Şaguna” Constanţa (partener în proiect)

 

• Secretar ştiinţific în

Comitetul de organizare al Conferinţei de deschidere a Proiectului, din partea Universităţii „Andrei Şaguna” Constanţa (partener în proiect)

 

• Participare la elaborarea

Proiectului, din partea Universităţii „Andrei Şaguna” Constanţa (partener în proiect)

 

martie 2012 -  20 noiembrie 2013

 

noiembrie 2011

 

 

 

 

martie – aprilie 2011

8.

Proiect în vederea organizării Conferinţei Naţionale cu participare Internaţională: Strategii de integrare şi finanţare pentru Dezvoltarea Durabilă

• Membru în Comitetul de Organizare al Conferinţei, din partea Universităţii „Andrei Şaguna” Constanţa (promotor proiect)

 

• Participare la elaborarea

Proiectului, din partea Universităţii „Andrei Şaguna” Constanţa (promotor proiect)

 

7 - 9 aprilie 2011

 

 

 

 

martie – aprilie 2011

9.

Proiect în vederea organizării Conferinţei Naţionale: Campania Electorală în Spaţiul Public Contemporan

• Secretar Ştiinţific în

Comitetul de Organizare al Conferinţei din 4 – 6 sept.

2009, din partea Universităţii „Andrei Şaguna” Constanţa (partener în proiect)

 

• Participare la elaborarea proiectului, din partea Universităţii „Andrei Şaguna” Constanţa (partener în proiect)

 

mai  – septembrie 2009

 

 

 

 

februarie – aprilie 2009

10.

Proiectul „Mediatization and Framing of European Election News”, în colaborare cu Suedia şi Olanda, director de program prof. Jesper Strömback, Departement of Media Communication, Mid Sweden Universita, S-851 70 Sundsvall, Sweden

• Monitorizarea Campaniei Electorale pentru Alegerile Europarlamentare din România (în perioada 17 mai - 6 iunie 2009), din partea Universităţii „Andrei Şaguna” Constanţa (partener în proiect)

mai  – noiembrie 2009

 


 

Lector Universitar Doctor - Facultatea de Arte, Universitatea "Ovidius" Constanța

Cristina Gelan